'Kurultaydan sonra çatlak seslere izin yok'

Kılıçdaroğlu: “Medyada parti aleyhine konuşanlar gitsin bağımsız olsun.”

'Kurultaydan sonra çatlak seslere izin yok'

Kılıçdaroğlu: “Medyada parti aleyhine konuşanlar gitsin bağımsız olsun.”

03 Eylül 2014 Çarşamba 12:30
'Kurultaydan sonra çatlak seslere izin yok'

'Yargılanma sırası bir gün bun­la­ra da ge­lir'

'Yargılanma sırası bir gün bun­la­ra da ge­lir'
CHP li­de­ri Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu: "Ke­nan Ev­ren bi­le 12 Ey­lül da­rbesinin üze­rin­den yıl­lar geç­tik­ten son­ra yar­gı­lan­dı. Ay­nı şey yi­ne ola­cak."

Mehmet Şehirli - Başak Kaya / Sözcü - Kı­lıç­da­roğ­lu, yol­suz­luk dos­ya­la­rı­nın üze­ri­ni ört­me­ye ça­lı­şan ik­ti­da­rı uyar­dı: “Yol­suz­luk­la­rın üze­ri­ne sün­ger çe­ki­le­mez. Bir gün vic­dan­lı bir ha­kim ge­lip he­sa­bı­nı so­rar. Bu­nu unut­ma­yı­n”.

Cumhurbaşkanlığı se­çim­le­ri son­ra­sın­da ha­re­ket­le­nen ana mu­ha­le­fet par­ti­si CHP, 5-6 Ey­lül ta­rih­le­rin­de “o­la­ğa­nüs­tü ku­rul­ta­y” top­la­ya­cak. Ku­rul­tay ön­ce­sin­de Tür­ki­ye­’nin “hız­la­” de­ği­şen gün­de­mi­ni ko­nuş­mak üze­re CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun ka­pı­sı­nı çal­dık. Ge­nel Mer­ke­z’­de­ki oda­sın­da yap­tı­ğı­mız soh­bet­te, CHP li­de­ri eko­no­mi­den yol­suz­luk­la­ra, eği­tim­den ada­le­te pek çok ko­nu­da so­ru­la­rı­mı­zı ya­nıt­la­dı. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri son­ra­sın­da çı­kan tab­lo­nun fa­tu­ra­sı­nı hal­kın öde­ye­ce­ği­ni be­lir­ten Kı­lıç­da­roğ­lu, “Tür­ki­ye­’de bir ah­lak re­for­mu­na ih­ti­yaç va­r” de­di. İş­te Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun an­lat­tık­la­rı:

Yol­suz­luk­la­rın he­sa­bı so­ru­lur

Bü­tün bu yol­suz­luk­la­rın üze­ri­ne sün­ger çe­ki­le­mez. Bir gün bi­ri ge­lip bu­nun he­sa­bı­nı so­ra­cak­tır. Ke­nan Ev­ren bi­le 12 Ey­lül da­rbesinin üze­rin­den yıl­lar geç­tik­ten son­ra yar­gı­lan­dı. Ay­nı şey yi­ne ola­cak. Sen dev­le­ti so­ya­cak­sın he­sap so­rul­ma­ya­cak. Ol­maz. Şim­di ha­kim­ler üze­rin­de oy­nu­yor­lar. AKP dev­le­ti­ni oluş­tur­mak için özel yet­ki­li mah­ke­me­le­ri var­dı bun­la­rın. So­pa ola­rak kul­lan­dı­lar. As­ker­le­ri, si­ya­set­çi­le­ri, ga­ze­te­ci­le­ri içe­ri at­tı­lar. Şim­di o tek dev­le­ti oluş­tur­mak için yar­gı­yı yüz­de 100 kon­trol­le­ri al­tı­na al­mak is­ti­yor­lar. Avu­kat­lık­tan, ha­kim­lik ve sav­cı­lı­ğa ata­nan­la­rın ta­ma­mı AKP yö­ne­ti­min­de yer alan­lar. Böy­le bir ya­pı oluş­tur­mak is­ti­yor­lar. Son dö­nem­de­ki ata­ma­la­ra ba­kın gö­re­cek­si­niz. Ama ne ya­par­lar­sa yap­sın­lar yi­ne de so­nuç­ta vic­da­nı güç­lü bir ha­kim çı­ka­cak “La­net ol­su­n” di­ye­rek doğ­ru ka­ra­rı ve­re­cek­tir.

Da­vu­toğ­lu o dos­ya­la­rı ka­pa­tır

Baş­ba­kan ola­rak ata­nan Ah­met Da­vu­toğ­lu­’nun önem­li bir gö­re­vi var. Bi­rin­ci işi dört ba­ka­nın yol­suz­luk dos­ya­sı­nı ka­pat­mak. Ab­dul­lah Gül ka­pat­maz­dı. Kar­de­şim yol­suz­luk yap­tı­nız gi­din Yü­ce Di­va­n’­da ak­la­nın ge­lin der­di. Gö­re­cek­si­niz. Bun­lar ka­pat­ma­ya ça­lı­şa­cak­lar. İkin­ci­si de “pa­ra­lel ya­pı de­dik­le­ri ya­pıy­la mü­ca­de­le et” den­di “O da ne em­re­der­se­niz ya­pa­ca­ğı­m” de­di.

Eko­no­mi­de ilk 10’a gi­re­me­yiz

Med­ya il­gi duy­mu­yor… İş­siz­lik, böl­ge­sel eşit­siz­lik ko­nu­sun­da gö­rü­şü­mü­zü sor­mu­yor­lar. Ne­den kat­ma de­ğe­ri yük­sek üre­tim ya­pı­la­mı­yor? Fın­dık, çay, zey­tin üre­ti­min­de ne­den yer­ler­de sü­rü­nü­yo­ruz? Biz Gü­ney Ko­re­’den ön­ce oto­mo­bil üre­ten ül­ke­yiz. Ana­dol mar­ka oto­mo­bi­li­miz var­dı. Şim­di bi­zim yok ama Gü­ney Ko­re­’nin dün­ya ça­pın­da üç mar­ka­sı var. On­lar biz­den da­ha ge­ri­dey­di bi­zi çok geç­ti­ler. 2023’te Tür­ki­ye ilk ona gi­re­cek di­ye övü­nü­yo­ruz. Ak­lı ba­şın­da bir va­tan­da­şa, sa­na­yi­ci­ye, es­na­fa so­run. Gir­mez. Bil­gi top­lu­mu­nu ya­ka­la­ma­dık­tan son­ra ilk ona gir­me ih­ti­ma­li­niz sı­fır­dır. Bil­gi to­pu­lu­mu için üni­ver­si­te­le­rin bil­gi üret­me­si la­zım.

Ah­lak re­for­mu­na ih­ti­yaç var

CHP li­de­ri Ke­mal Kı­lıç­daroğ­lu, top­lu­mun yol­suz­luk­la­ra ka­yıt­sız kal­ma­sı­na şu söz­ler­le tep­ki gös­ter­di: “Tür­ki­ye­’nin cid­di bir ah­lak re­for­mu­na ih­ti­ya­cı var. İnanç­la­rı­mı­za pa­ra­lel bir ah­lak re­for­mu­na… Ah­lak­lı ol­ma­yan bir top­lu­mun vic­da­nı ol­maz…”

BU İKTİDARDAN BESLENENLERE GAZETECİ DEME HAKKIMIZ YOK

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu ile gü­nü­müz med­ya­sı­nı da ko­nuş­tuk. CHP li­de­ri, Mec­li­s’­te­ki cum­hur­baş­kan­lı­ğı ye­min tö­re­nin­de, ba­sın lo­ca­sın­dan Er­do­ğa­n’­a ya­pı­lan öv­gü ve al­kış­la­ra tep­ki gös­te­ri­yor. O ga­ze­te­ci­le­re “Sen ga­ze­te­ci mi­sin yok­sa AKP yan­da­şı mı?­” di­ye ses­le­nen Kı­lıç­da­roğ­lu şu tes­pit­le­ri ya­pı­yor:
Bİ­LAL Er­do­ğan he­pi­mi­zin bil­di­ği bi­ri. Mec­li­s’­te otur­ma­sı­nı, ba­ba­sı­nı din­le­me­si­ni, CHP’­li­le­ri pro­tes­to et­me­si­ni ya­dır­ga­mı­yo­rum. Asıl ya­dır­ga­dı­ğım ha­ram med­ya­sın­dan ga­ze­te­ci­le­rin al­kış tut­ma­sı ve CHP’­li­le­ri eleş­tir­me­si… Sen ga­ze­te­ci mi­sin yok­sa AK­P’­nin yan­da­şı mı­sın?

İK­Tİ­DAR­DAN bes­le­nen­le­re ga­ze­te­ci de­me hak­kı­mız yok. On­lar ga­ze­te­ci de­ğil. Her ga­ze­te­ci­nin gö­rü­şü­ne say­gı du­ya­rız. Sağ, sol… Ama ga­ze­te­ci­lik kim­li­ği­ni unut­ma­mak ko­şu­luy­la. Sor­du­ğu so­ru­lar ka­mu adı­na so­ru­lur. Çağ­daş de­mok­ra­si­ler­de dör­dün­cü bü­yük güç, ya­sa­ma, yü­rüt­me, yar­gı­dan son­ra med­ya ge­lir. Bes­le­me ba­sı­na ha­yır.

TAY­YİP Er­do­ğa­n’­ın mal bil­di­rim­le­ri­nin hiç­bi­ri­si doğ­ru de­ğil, asıl mal var­lı­ğı çok da­ha üs­tün­de. Çam­lı­ca­’da otur­du­ğu et­ra­fı çift du­var­lar ile çev­ri­li vil­la­la­rın ka­çı bu­na ait. Ur­la da be­nim de­ğil di­ye­cek ta­bi­i, be­nim di­ye­mi­yor ki. Be­da­va al­mış za­ten. Ses ka­yıt­la­rı ya­yın­lan­dı. Be­da­va vil­la­yı ve­ren de ba­na ait de­me­di. Her­kes bi­li­yor on­la­ra ait ol­du­ğu­nu. Siz kal­kıp ara­zi­yi SİT ala­nın­dan çı­ka­ra­cak­sı­nız, va­li­yi dev­re­ye so­ka­cak­sı­nız, du­va­rı şöy­le yap, ha­vu­zu şöy­le ol­sun di­ye ta­li­mat ve­re­cek­si­niz… Son­ra “Ba­na ait de­ği­l” di­ye­cek­si­niz. Si­ze ait ol­ma­yan bir şe­ye ni­ye bu ka­dar mü­da­ha­le eder­sin. Bal gi­bi ona ait.

AKP ik­ti­da­rı ile be­ra­ber ge­le­nek­sel ya­pı­mız­da cid­di tör­pü­len­me­ler ol­du. Za­fi­yet­ler or­ta­ya çık­tı. Es­ki­den yar­dı­mı kim­se gör­me­den bil­me­den ya­par­dık. Di­ni­miz böy­le em­ret­ti­ği için. Şim­di mey­dan­la­ra çı­kıp ya­pı­yor­lar. Es­ki­den ka­bul et­mez­ler­di. Şim­di yoz bir kül­tür çık­tı or­ta­ya. Tür­ki­ye­’nin cid­di bir ah­lak re­for­mu­na ih­ti­ya­cı var. İnanç­la­rı­mı­za pa­ra­lel bir ah­lak re­for­mu…

KUL hak­kı ye­mek bi­zim inan­cı­mız­da en bü­yük suç. Kul hak­kı yi­yen­le­re, hır­sız­lık ya­pa­na, rüş­vet yi­ye­ne oy ve­ri­yo­ruz. Ha­ra­ma or­tak olu­yo­ruz, he­la­le de­ğil. Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı ses­siz. Ne­den? Siz top­lu­mun ah­la­ki de­ğer­le­ri­ni yü­cel­tir­se­niz, o top­lu­mun vic­da­nı olur­su­nuz. Ah­lak­lı ol­ma­yan bir top­lu­mun vic­da­nı ol­maz… Bü­tün ses ka­yıt­la­rı mey­dan­da üs­te­lik bun­lar mah­ke­me ka­yıt­la­rın­da adam gö­rev­de yük­se­li­yor. Sor­mak ge­re­ki­yor kim inanç­lı kim ah­lak­lı? Biz so­ra­ca­ğız, top­lu­mun ay­dın­la­rı so­ra­cak.

AKP dev­le­ti ile kar­şı kar­şı­ya­yız. AKP dev­le­tin­de sav­cı­nın so­ruş­tur­ma aç­ma­sı Er­do­ğa­n’­a bağ­lı. Şim­di Da­vu­toğ­lu da di­ye­cek. Bir dev­le­ti dev­let ya­pan ku­rum­la­rı­dır. Ki­şi­ler de­ğil­dir. Her şe­yi eli­ne ge­çir­miş, top­lu­mu kor­kut­muş, her de­di­ği­ni ya­sa­laş­tı­ran bir mo­de­li gö­rü­yo­ruz.

MEC­LİS Baş­ka­nı Ce­mil Çi­çe­k’­e sor­mak la­zım. Ar­ka­daş sen Res­mi Ga­ze­te­’de Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu ka­ra­rı­nın ya­yın­lan­ma­sı­nı bek­li­yor­dun. Ya­yın­lan­ma­dan Mec­li­s’­i ne­den top­la­dın? Bi­ri­sin­den ta­li­mat al­dı­ğı için. Sen yıl­la­rın po­li­ti­ka­cı­sı­sın. Söz­de dua­yen­sin. Söz­de ba­kan­lık da yap­tın. Ye­min tö­re­nin­de “Bi­zim ge­le­nek­le­ri­-mi­z” var di­yor. Ya­zı­lı ku­ral­la­rın ol­du­ğu yer­de ora­da ge­le­nek ça­lış­maz. Siz söz is­ti­yor­sa­nız o sö­zü ver­mek zo­run­da. İç­tü­zük ya­zı­yor. Ama ta­li­mat al­mış. Ha­ni hu­kuk dev­le­ti. Çi­çek par­la­men­to­yu yö­ne­ten ki­şi de­ğil­dir. Er­do­ğa­n’­ın par­la­men­to­da­ki kuk­la­sı­dır.

KAL­KIP Ana­ya­sa­’ya bağ­lı­lık ye­mi­ni ede­cek­sin. Se­çil­di­ği gün Ana­ya­sa­’yı çiğ­ne­di. Han­gi sa­da­kat? Na­mus ve şe­ref kav­ra­mı bu ka­dar ko­lay har­ca­na­cak söz­ler de­ğil.

İS­TE­Dİ­Ğİ ka­dar kor­kut­sun. Ne ya­par­sa yap­sın. Biz işi­mi­zi yap­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz. Tıp­kı si­zin gi­bi. SÖZ­CÜ ne­den Tür­ki­ye­’nin en çok sa­tan ga­ze­te­si ol­du? Çün­kü oto­san­sür yap­mı­yor, ik­ti­da­ra yağ­dan­lık yap­mı­yor. Ama üni­ver­si­te­de­ki öğ­re­tim üye­si sü­rül­mek­ten korkup, kö­şe ya­za­rı aca­ba işim­den olur mu­yum diye korkup ken­di­si­ne oto­san­sür uy­gu­lu­yor.

HER so­ru­na çö­zü­mü­müz var. Bu­nun hal­ka an­la­tıl­ma­sı la­zım. Fa­kat Tür­ki­ye gün­de­mi o ka­dar hız­lı de­ği­şi­yor ki bi­zim ba­ğım­sız ola­rak sa­de­ce CHP’­yi an­lat­ma stra­te­ji­miz ön­ce ta­ban­dan tep­ki­ye ne­den olu­yor. Ne­den ce­vap ver­mi­yor­su­nuz di­ye? Bi­zim Tür­ki­ye­’nin te­mel so­run­la­rı­na çö­zü­mü­ne iliş­kin çö­züm­le­ri­mi­zi an­lat­ma­mız la­zım… İş­siz­lik, eği­tim, sağ­lık.

TOP­LUM­LA­RIN bel­li olay­la­rı içi­ne sin­dir­me­si ya da ka­bul et­me­si­nin bel­li bir za­ma­na ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz. Bu­gün bil­di­ğim bir ger­çe­ği İs­tan­bu­l’­un çe­per­le­rin­de­ki bi­ri duy­ma­mış ola­bi­lir. Ga­ze­te oku­ma­mış ola­bi­lir. Yol­suz­lu­ğun en yo­ğun tar­tı­şıl­dı­ğı gün­ler­de bi­le top­lu­mun yüz­de 20’si­nin ha­be­ri yok­tu. Bi­zim gi­dip ger­çe­ği an­lat­ma­mız la­zım.

ÜNİVERSİTELER MEDRESEYE DÖNÜŞTÜ

CHP li­de­ri Kı­lıç­da­roğ­lu, Tür­ki­ye­’de eği­ti­min 12 yıl­da gel­di­ği nok­ta­yı da şu söz­ler­le tes­pit et­ti: “Al­man­ya­’da taş taş üs­tün­de kal­ma­dı­ğın­da üni­ver­si­te­le­ri ayak­ta kal­dı. Ca­ri faz­la ve­ri­yor. Ne­den üni­ver­si­te­le­ri ayak­ta di­ye. Biz üni­ver­si­te­le­ri med­re­se­ye dö­nüş­tür­dük. Kay­nak ayır­ma­lı­sı­nız bil­gi üret­me­si için. Öğ­ren­ci­nin de ho­ca­nın öz­gür dü­şün­me­si, sor­gu­la­ma­sı la­zım. Bun­la­rı de­ğiş­ti­re­ce­ğiz. Hal­ka bu­nu an­lat­ma­lı­yız. Üni­ver­si­te­le­rin na­sıl ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni, dar­be hu­ku­ku­nun arın­ma­sı la­zım, si­ya­si par­ti­ler ya­sa­sı de­ğiş­me­li, YÖ­K’­ün or­ta­dan kalk­ma­sı la­zım, yüz­de 10 se­çim ba­ra­jı­nın kalk­ma­sı la­zım. Bun­lar ol­ma­dan çağ­daş bir kim­li­ğe ka­vu­şa­maz, kal­kı­na­maz­sı­nız.”

HALK DAHA AĞIR BEDEL ÖDEYECEK

Tür­kİ­ye­’de de­mok­ra­si­nin ge­ri­ye git­ti­ği­nin al­tı­nı çi­zen Kı­lıç­da­roğ­lu, Köşk se­çi­mi ve son­ra­sın­da ya­şa­nan­la­rı şu söz­ler­le eleş­tir­di: “Er­do­ğan ye­min et­ti. Kim gel­di tö­re­ne. Üçün­cü dün­ya ül­ke­le­ri tem­sil­ci­le­ri gel­di. Rus­ya­’dan, Av­ru­pa­’dan ge­len var mıy­dı? Ne­den? Ha­ni yö­nü­mü­zü Ba­tı­ya çe­vir­miş­tik. Or­ta­do­ğu ül­ke­si ol­duk. Bu­nun fa­tu­ra­sı­nı halk da­ha ağır öde­ye­cek. Hem Ber­kin El­va­n’­dan ya­na ta­vır ta­kı­na­cak­sın hem onu öl­dü­ren­den ya­na al­kış tu­ta­cak­sın. BDP’­li­le­rin Mec­li­s’­te­ki o al­kı­şı­nı top­lum unut­ma­ya­cak. Ro­bos­ki­’de gen­ce­cik ço­cuk­la­rı­mız öl­dü­rül­dü. Ka­ti­li kim? Ta­li­ma­tı kim ver­di? De­fa­lar­ca söy­le­dim ta­li­ma­tı Er­do­ğan ver­di. Al­kış­la­yan kim. Bu so­ru­yu her­ke­sin sor­ma­sı la­zım. ”

ERDOĞAN'IN ALDIĞI OY YÜZDE 38

CUM­HUR­BAŞ­KAN­LI­ĞI se­çi­min­de ka­tı­lı­mın az­lı­ğı üze­ri­ne ya­pı­lan tar­tış­ma­la­rı da sor­duk. İş­te Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun ya­nı­tı: “Ben hal­ka say­gı du­ya­rım. Halk git­ti top­lam seç­me­nin yüz­de 38, ka­tı­lan­la­rın yüz­de 51,7’si ile seç­ti. Dev­let tö­ren­le­ri­ne bu yüz­den ka­tıl­dım. Ama ai­le bo­yu yol­suz­lu­ğa bat­mış bi­ri­ne say­gı duy­mak be­nim ki­ta­bım­da yok. Hal­kı suç­la­mak doğ­ru de­ğil. Bir yer­de bir ku­sur, ek­sik­lik var­sa dü­şün­me­li­yiz. Bu ül­ke­nin sos-­yo­log­la­rı­nın dev­re­ye gir­me­si la­zım. Top­lam seç­men­le­rin yüz­de 38’i­nin oyunu al­dı. Bu çok önem­li. Va­li­yi, kay­ma­ka­mı ar­ka­sı­na al­dı, mil­yon­la­rı har­ca­dı. Yer gök Er­do­ğan pos­ter­le­riy­di. Bü­tün bun­la­ra rağ­men al­dı­ğı oy mey­dan­da.”

Kılıçdaroğlu, “Medyada parti aleyhine konuşanlar gitsin bağımsız olsun” dedi. Kurultay sonrası disiplin çarklarını çalıştıracağının işaretini verdi…

Cumhurbaşkanlığı se­çim­le­ri­nin ar­dın­dan is­te­nen ba­şa­rı­nın ya­ka­la­na­ma­ma­sı üze­ri­ne baş­ta CHP Ya­lo­va Mil­let­ve­ki­li Mu­har­rem İn­ce ol­mak üze­re ba­zı mil­let­ve­kil­le­ri­nin CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­’nu is­ti­fa­ya ça­ğır­ma­sıy­la baş­la­yan Ola­ğa­nüs­tü Ku­rul­tay sü­re­ci­nin so­nu­na ge­lin­di. Ku­rul­ta­y’­a 2 gün ka­la SÖZ­CÜ­’ye ko­nu­şan Kı­lıç­da­roğ­lu, CHP’­de aday­la­rın çı­kıp ya­rış­ma­sı­nın de­mok­ra­si­nin ge­re­ği ol­du­ğu vur­gu­la­dı ve par­ti­ye di­na­mizm ka­ta­ca­ğı­nı be­lirt­ti.

CHP ku­rul­ta­yı­nın AK­P’­nin­kin­den de fark­lı ola­ca­ğı­nı be­lir­ten Kı­lıç­da­roğ­lu, AKP kon­gre­si­ni as­ke­ri re­jim­ler­de ya­şa­nan­la­ra ben­zet­ti. Kı­lıç­da­roğ­lu, bu ku­rul­tay­dan son­ra ne­ler ya­şa­na­ca­ğı­nın da ilk işa­re­ti­ni ver­di ve di­sip­lin çark­la­rı­nın ça­lı­şa­ca­ğı­nı açık­la­dı. Kı­lıç­da­roğ­lu, med­ya üze­rin­den par­ti­nin aley­hi­ne ko­nu­şan­la­ra “git­sin ba­ğım­sız ol­sun­lar, par­ti­yi yıp­rat­ma­la­rı­na izin ver­me­ye­ce­ği­m” çı­kı­şı­nı yap­tı. İş­te o açık­la­ma­lar:

Ah­met Da­vu­toğ­lu­’nu ben baş­tan be­ri kuk­la ola­rak ta­nım­la­dım. Da­ha AKP kon­gre­si baş­la­ma­dan Er­do­ğan, Da­vu­toğ­lu­’nun AKP Ge­nel Baş­kan­lı­ğı­’nı ve Baş­ba­kan­lı­ğı­’nı ilan et­ti. O za­man bu kon­gre­yi ni­ye yap­tı­nız? Ge­len­le­rin ta­ma­mı tuz­luk­tu. Sa­de­ce Si­ya­si Par­ti­ler Ya­sa­sı­’nın ge­re­ği­ni ye­ri­ne ge­tir­mek için el kal­dır­dı­lar. Si­zin onu­ru­nuz, ki­şi­li­ği­niz yok muy­du?

AKP Kongresi Kuzey Ko­re­’ de­ki­le­re ben­zi­yor­du. Ağ­la­yın di­yor ağ­lı­yor­lar, gül di­yor gü­lü­yor­lar. Ru­hu ol­ma­yan bir kon­gre. Ge­lip ora­ya otu­rup al­kış­la­yın den­di­ğin­de al­kış­la­yan su­sun den­di­ğin­de su­su­lan bir ya­pı. Bir si­ya­sal par­ti böy­le ola­maz.
Ama bu bir si­ya­sal par­ti de­ğil. Ken­di kül­tür­le­ri­ni oluş­tur­du­ğu bir ki­şi­nin ne söy­ler­se söy­le­sin, sır­tı­mı­za da bin­se, onu ta­şı­ya­ca­ğız di­yor. Bil­mem ne­yi­nin kı­lı­yız di­yen kül­tür… Da­vu­toğ­lu­’nun Er­do­ğa­n’­dan ba­ğım­sız dav­ra­na­ca­ğı­nı hiç san­mı­yo­rum. Ce­bi­ne koy­du ba­kan­lar ku­ru­lu lis­te­si­ni… Ha­ram med­ya da ‘Jet ata­ma­’ di­ye yaz­mış…

CHP’­de de­rin bir çat­lak yok. De­rin çat­lak di­ye ta­nım­la­mak yü­zey­sel ve ön­yar­gı­lı bir ta­nım­la­ma olur. So­nuç­ta de­le­ge­ler ge­le­cek, oy ve­re­cek­ler bi­ri Ge­nel Baş­kan ola­cak.

Lis­te­le­ri ha­zır­lar­ken böl­ge­le­ri ve ağır­lık­la­rı dik­ka­te ala­ca­ğız. Yüz­de 10 genç­lik yüz­de 33 cin­si­yet ko­ta­la­rı var. Se­kiz ki­şi­lik Bi­lim Yö­ne­tim Kül­tür Plat­for­mu se­çi­mi var. Böl­ge­sel den­ge­le­ri gö­ze­te­ce­ğiz.

Tü­zü­ğe gö­re çar­şaf lis­te oy­la­na­cak. Ba­na ge­lip Par­ti Mec­li­si (PM) üye­si ol­mak is­ti­yo­rum di­yen ki­şi­ye de ha­yır de­me hak­kım yok. Gi­dip de­le­ge­ler­le ça­lı­şa­cak­sın. De­le­ge­ler se­çer­se PM’­ye gi­rer­sin.

En son Parti Meclisi se­çi­min­de her­ke­sin gö­nül­lü ola­rak aday ol­du­ğu bir yer­de bel­li grup­lar ken­di aday­la­rı ile or­ta­ya çı­kı­yor, anah­tar lis­te ya­pıp de­le­ge­le­re da­ğı­tı­yor. Bu­nun ya­sal­lı­ğı yok ama par­ti­nin ge­le­ne­ğin­de var. Ge­çen ku­rul­tay­da 14 lis­te var­dı sa­nı­rım.

Ba­na ge­lip de PM’­ye gir­mek is­ti­yo­ruz di­yen ar­ka­daş­la­ra şu­nu söy­lü­yo­rum; PM’­ye gir­me­yi mil­let­ve­ki­li ol­ma­nın ba­sa­ma­ğı ola­rak gö­rü­yor­sa sa­kın üye ol­ma­sın­lar. PM, par­ti­nin mut­fa­ğı­dır. Dü­şün­sel, ey­lem­sel, ya­zı­lı kat­kı ve­ri­lir.

De­mok­ra­si­ye inan­mış­sa­nız bu tür aday ya­rış­la­rı­nın her za­man ola­bi­le­ce­ği­ni de ka­bul et­me­niz ge­re­ki­yor. Ben bu tür ya­rış­la­rın par­ti­ye di­na­mizm ka­ta­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum. En­te­lek­tü­el bi­ri­ki­mi­ne, de­ne­yim­le­ri­ne kat­kı ve­re­cek­tir. De­mok­ra­si var­mış bak aday­lar ya­rı­şı­yor al­gı­sı­nı da bes­le­miş ola­ca­ğız. Ba­kın CHP dı­şın­da böy­le se­çim ya­pan yok.

Eleş­ti­ri­yi ge­lip uy­gun or­tam­lar­da ya­pan­lar­la hiç­bir so­ru­num yok. Ba­na, Mer­kez Yö­ne­tim Ku­ru­lu­’na, Par­ti Mec­li­si­’ne ge­le­bi­lir, eleş­ti­re­bi­lir­ler. Bu­na say­gım var. Ama bu or­tam­la­rı bı­ra­kıp med­ya üze­rin­den eleş­ti­ri­yi ka­bul et­mi­yo­rum.
Bu ku­rul­tay­dan son­ra par­ti de çat­lak ses­le­re izin ver­me­ye­ce­ğim. Par­ti­nin ku­ral­la­rı­na ay­kı­rı dav­ra­na­nın, çat­lak ses çı­ka­ra­nın par­ti­de ye­ri yok. Gi­der baş­ka ye­re ya da ba­ğım­sız olur, is­te­di­ği gi­bi ko­nu­şa­bi­lir. Tar­tı­şa­bi­lir. Hem par­ti­nin için­de ola­cak­sı­nız hem par­ti­nin aley­hi­ne ça­lı­şa­cak­sı­nız. Ol­maz.

Emin olun çı­kan isim­le­rin ço­ğu­nu ben de ga­ze­te­ler­den oku­yo­rum. Meh­met Be­ka­roğ­lu ile gö­rüş­tüm, gü­zel bir ko­nuş­ma geç­ti. Gü­zel bir di­ya­log da ge­liş­ti. İyi bir po­li­ti­ka­cı, dü­rüst bir in­san her şey­den ön­ce. Ben se­ve­rim ken­di­si­ni. Po­li­ti­ka­yı halk adı­na yap­ma­ya, sol­dan ba­kan bi­ri… Hem içeri­den hem dı­şarı­dan çok sa­yı­da öne­ri ge­li­yor. Bu isim­le­ri de­ğer­len­di­ri­yo­ruz.


Son Güncelleme: 04.09.2014 17:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.